Health Investment

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH INVESTMENT B.V.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Health Investment: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Health Investment B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30213624, welke tot doel heeft het verzorgen van congressen, nascholingen, webinars en e-learnings voor overdragen en/of uitwisselen van kennis en informatie. Statutair gevestigd: Oudegracht 6, 3511 AM te Utrecht.
 2. de Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Health Investment onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst dan wel waarmee Health Investment een Overeenkomst heeft gesloten.
 3. de Overeenkomst: de opdracht van een Opdrachtgever aan Health Investment om een congres, cursus of andere activiteit te verzorgen, met uitzondering van de medische en/of wetenschappelijke inhoud;
 4. de Bijeenkomst: het congres, de cursus of andere Bijeenkomst welke door Health Investment voor Opdrachtgever is georganiseerd;
 5. Deelnemer(s): de door Opdrachtgever opgegeven persoon/personen, dan wel de personen die zichzelf opgeven bij Health Investment voor deelname aan een door Health Investment verzorgde Bijeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen, opdrachten en op alle Overeenkomsten gesloten tussen Health Investment en de Opdrachtgever en/of Deelnemer(s).
 2. De algemene voorwaarden van Health Investment zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de Overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de Overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
 3. Door het sluiten van een Overeenkomst of aanmelding, aanvaarden de Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen
 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Dergelijke afwijkingen gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst en niet voor Overeenkomsten die later worden gesloten.
 5. Ingeval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Health Investment en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Health Investment uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is opgenomen waarbinnen de offerte geldig is. Verder verliezen offertes de geldigheid indien de periode tussen acceptatie van de offerte en de uitvoering van de opdracht door Health Investment minder dan 6 maanden bedraagt.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever van Health Investment een opdracht bij Health Investment plaatst en Health Investment deze opdracht schriftelijk of per mail heeft bevestigd.
 3. Bedragen die worden genoemd in de stukken opgesteld door Health Investment zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.


Artikel 4: Indirecte vertegenwoordiging en vrijwaring

 1. Voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Health Investment diensten van derden betrekt zal deze dat steeds doen op naam en voor rekening van de Opdrachtgever. De derde en de Opdrachtgever zijn partij bij die overeenkomst. Health Investment is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst met (een) derde(n). Voor het geval Health Investment in verband met de uitvoering van de overeenkomst in eigen naam en voor eigen rekening personeel, diensten of goederen van derden betrekt of ter zake wordt aangesproken, vrijwaart de Opdrachtgever Health Investment ter zake van de voldoening van de aan de derde toekomende tegenprestatie en eventuele aanspraken op schade of kosten.
 2. Indien en voor zover Health Investment in het kader van de uitvoering van (een onderdeel van) de Overeenkomst in naam en voor rekening van de Opdrachtgever optreedt, dan is en blijft de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de eventuele heffing en afdracht van belastingen en andere (sociale) premies. De Opdrachtgever vrijwaart Health Investment voor iedere vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling van de facturen van Health Investment dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum.
 2. Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim waarna de Opdrachtgever aan Health Investment de volgende vergoedingen verschuldigd is:
  1% rente per maand of een gedeelte van een maand over het volledige factuurbedrag;
  2. buitengerechtelijke kosten van invordering. Deze kosten worden berekend overeenkomstig onderstaand incassotarief:
  • over de eerste Euro 10.000,- 15%
                 • over het meerdere Euro 20.000,- 10%
                 • over het meerdere Euro 40.000,- 8%
                 • over het meerdere Euro 80.000,- 5%
                 • over het meerdere boven Euro 160.000,- 3%
  3. volledige proceskosten;
  4. kosten juridische bijstand.
 3. Al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen na het verstrijken van de in punt 1 genoemde termijn, in staat van faillissement geraakt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De Opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens Health Investment op te schorten of hetgeen zij van Health Investment te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de Opdrachtgever jegens Health Investment verschuldigd is.
 6. Health Investment heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Health Investment is bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen in de Overeenkomst op te schorten totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Health Investment is ontvangen.
 7. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Health Investment gerechtigd om van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 6: Annulering

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een congres, cursus of andere Bijeenkomst heeft Health Investment altijd het recht deze te annuleren en een (nadere) aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien de Opdrachtgever het programma voor een congres, cursus of andere Bijeenkomst niet rond krijgt, gelden de volgende leden van dit artikel bij annulering.
 2. De Opdrachtgever is bij geheel of gedeeltelijke annulering gehouden alle kosten van Health Investment en/of alle kosten voor derde(n) te voldoen, waaronder de kosten ten behoeve van personeel, diensten of goederen van derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt bij annulering ten aanzien van het niet onder 7.2 vallende deel van de kosten het navolgende: gemaakte en niet te annuleren kosten worden in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever aan Health Investment, naast het hiervoor in de leden 2 en 3 verschuldigde, eveneens administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten bedragen 5% van het totaal van de overeengekomen vergoeding met Health Investment.
 5. Geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van de ontvangst van de aangetekende brief door Health Investment.
 6. De bedenktijd van de Deelnemer bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. 

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

 1. Health Investment kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst met de Opdrachtgever beëindigen indien:
  De Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  • De Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
  • De Opdrachtgever of Deelnemer(s) één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 14 dagen (of), nadat Health Investment bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
 2. Health Investment heeft, indien de Opdrachtgever tekort komt in enige betalingsverplichting jegens Health Investment, of indien Health Investment redelijkerwijs mag verwachten dat de Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens Health Investment, het recht:
  van de Opdrachtgever in overeenstemming met artikel 6 lid 7 van deze algemene voorwaarden voor alle lopende Overeenkomsten zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
  • de verplichting uit de Overeenkomst met de Opdrachtgever -zowel die waarop de tekortkomingen in de betalingsverplichting betrekking heeft, als alle Overeenkomsten tussen Health Investment en de Opdrachtgever - op te schorten onverminderd het recht gelijktijdige zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
  • het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Health Investment heeft voorts het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Health Investment na het sluiten van de Overeenkomst duidelijk wordt dat tijdens de Bijeenkomst schade kan worden toegebracht aan eigendommen van Health Investment of aan personen, of indien wordt verwacht dat de openbare orde zal worden verstoord.

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van Health Investment wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Health Investment onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Health Investment of bij derden die Health Investment heeft betrokken in het kader van de Overeenkomst, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de Overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Health Investment ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van verhindering van uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Health Investment gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Indien Health Investment bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 3. De Opdrachtgever zal zich in ieder geval niet op overmacht van zijn zijde kunnen beroepen in het geval (een) belangrijke spreker(s) niet verschijn(en)t, de bezoekers- of deelnemersaantallen sterk tegenvallen of vergelijkbare omstandigheden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Health Investment is nooit aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze algemene voorwaarden anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, andere bedrijfsschade van Opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever.
 2. Health Investment is voorts ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van (stroom)storing, het slecht functioneren van ter beschikking gestelde diensten, of het ongeschikt zijn of worden van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte zalen of ruimten. In alle gevallen zal de aansprakelijkheid van het Health Investment niet verder gaan dan het op een ander tijdstip opnieuw beschikbaar stellen van apparatuur en benodigd personeel voor het zo mogelijk opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever dient de derde die naar het oordeel van Health Investment tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zelf aan te spreken.
 3. Health Investment zal de hem toevertrouwde materialen zoals videobanden, films, documenten en andere materialen met grote zorg behandelen. Health Investment sluit echter iedere aansprakelijkheid voor beschadiging dan wel het verloren gaan van ter beschikking gestelde materialen, door welke oorzaak dan ook, uit, behoudens in geval van opzet of grove schuld. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare zaken dient te worden gewerkt, is de Opdrachtgever verplicht deze voor eigen rekening verzekerd te hebben en te houden.
 4. Indien Health Investment onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1 tot en met 10.3 toch aansprakelijk is dan geldt dat de aansprakelijkheid van Health Investment in alle gevallen beperkt is tot de schade, die is verzekerd onder haar aansprakelijkheidsverzekering, en het bedrag dat door de verzekeraar in het specifieke schadevoorval wordt uitgekeerd, minus het bedrag aan eigen risico. Health Investment is niet verplicht een beroep op haar aansprakelijkheidsverzekering te doen, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden. Indien Health Investment geen aanspraak kan maken op haar aansprakelijkheidsverzekering of de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, dan is aansprakelijkheid van Health Investment in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Health Investment bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Health Investment voor alle schade en kosten die voortvloeien uit aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, welke aanspraken verband houden met de Overeenkomst en het deelnemen of uitvoeren van een Bijeenkomst.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Health Investment tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ten gevolge van door Health Investment ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten diensten.

Artikel 10: Informatieverstrekking
De Opdrachtgever is gehouden Health Investment tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn.

Artikel 11: Vergunningen
Alle voor de Bijeenkomst benodigde vergunningen dienen door de Opdrachtgever te worden aangevraagd. De Opdrachtgever draagt de kosten voor de aanvraag en/of het behouden van de vergunning(en).

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen verplichten zich de vertrouwelijkheid in acht te nemen bij de omgang met gegevens die schade kunnen veroorzaken aan de Opdrachtgever of diens relaties bij kennisname van die gegevens door derden, dit op straffe van betaling van de schade inclusief gemaakte kosten.
 2. Adressen welke door Health Investment worden gebruikt voor mailing en promotie zijn slechts beschikbaar voor Health Investment, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 13: Uitvoeringsrechten
De Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het verkrijgen van de benodigde licenties voor (collectieve) rechten van de betreffende organisaties en voor het afdragen van daaraan verbonden en alle daarmee verband houdende kosten.

Artikel 14: Geschillen

 1. Alle geschillen ten aanzien van een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige Overeenkomst, worden voor bindend advies schriftelijk voorgelegd aan de klachtencommissie van de Stichting Het Erkende Congresbedrijf. Indien een partij zich niet met de beslissing van de klachtencommissie kan verenigen, kan deze partij een beroepschrift indienen bij de Commissie van Beroep. Een exemplaar van het reglement van de klachtencommissie en de Commissie van Beroep is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting Het Erkende Congresbedrijf.
 2. Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande lid kan ter keuze van Health Investment het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechter.

Artikel 15: Klachtenprocedure

 1. Health Investment doet haar uiterste best om alle cursussen naar ieders wens te laten verlopen. Desondanks is het mogelijk dat Deelnemer niet geheel tevreden is over de gevolgde cursus. Indien Deelnemer dit wenst is het mogelijk uw klacht kenbaar te maken. Hieronder kan Deelnemer een beschrijving lezen van hoe een klacht in te dienen en hoe deze behandeld zal worden.
 2. Een klacht dient schriftelijk (per post of e-mail) ingediend te worden bij de instelling:
  Health Investment
  t.a.v. mw. Marieke Schooleman
  Oudegracht 6
  3511 AM Utrecht
  marieke.schooleman@healthinvestment.nl
  Een klacht dient binnen vier weken na het gevolgde congres/ nascholing ingediend te zijn. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van de klacht wordt deze in behandeling genomen. De klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier.
 3. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener schriftelijk een ontvangstbevestiging van de klacht. De behandelaar onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is. Binnen vier weken na ontvangst dient de klacht door Health Investment afgehandeld te zijn. Neemt de afhandeling door omstandigheden een langere periode in beslag dan wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Mochten de door Health Investment geboden oplossingen voor de indiener niet volstaan dan zal de onafhankelijke redactieraad binnen 4 weken reageren op de klacht. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Indien de klacht niet gegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, met toelichting van de bevindingen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt de indiener schriftelijk op de hoogte gebracht van de oplossing of te nemen maatregel. De oplossing of maatregel wordt uitgevoerd binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing. Betrokkenen worden geïnformeerd door de behandelaar. Ter bevordering van de kwaliteit worden zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de klacht.
 5. Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenregistratieformulier afgewerkt en gearchiveerd bij Health Investment. Het klachtenregistratieformulier en bijbehorende stukken worden voor een periode van drie jaar bewaard.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Health Investment is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht, juli 2021