Health Investment

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Health Investment B.V., alsmede van moedervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “HI”.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

2. voorwaarden voor deelnemers

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met HI. Abonnementen Advertenties

1.3 Ingeval de in de voorwaarden voor Advertenties van toepassing verklaarde Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met de andere hierboven genoemde voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze andere voorwaarden.

1.4 Door met HI een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door HI gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.5 Alle door HI gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van HI of door feitelijke uitvoering door HI komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden HI slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door HI zijn bevestigd c.q. feitelijk door HI zijn uitgevoerd.

1.6 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient HI derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens HI in verzuim raakt.

1.7 Alle opgaven en/of vermeldingen door HI met betrekking tot haar producten en/of diensten geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door HI uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen

1.8 HI is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van HI een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.9 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. HI is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van HI netto contant binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

1.12 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening  van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10%
van het factuurbedrag met een minimum van € 150.

1.13 HI heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting  van de uitvoering van de overeenkomst door HI, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door HI is ontvangen.

1.14 Alle geleverde producten blijven het eigendom van HI tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij HI ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.15 HI kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door HI hiertoe schriftelijk gemaand te zijn,
heeft opgeheven;

d) HI de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan HI bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.16 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door HI uitgegeven publicaties en andere
informatieve producten berust bij HI en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van HI mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van HI worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

1.17 HI legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met HI. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van HI, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van HI en haar groepsmaatschappijen, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik.
Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan: Health Investment bv, t.a.v. Adresregistratie, Oudegracht 6, 3511AM Utrecht of per e-mail: info@healthinvestment.nl

HI erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Health Investment zal uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor specifieke doeleinden. Persoonsgegevens zijn onder andere: naam, huisadres, burgerservicenummer, en gegevens van beoordelingen. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Denk
aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën. HI is verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven.

Overmacht

1.18 Indien naar het redelijk oordeel van HI als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door HI zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de vereenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste
aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door HI naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20 Indien HI bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

1.21 De aansprakelijkheid van HI, van de personeelsleden van HI en van de personen voor wie HI verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit.

1.22 Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen HI en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. HI en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door HI niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. HI aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van
advertenties.

1.23 De wederpartij vrijwaart HI voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door HI uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door HI doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van HI te worden gebracht.

1.25 Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door HI dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van HI te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens HI vervallen.

Diversen

1.26 HI is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van HI.

1.27 HI is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. HI zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met
ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

1.28 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan HI door te geven.

1.29 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van HI zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.30 Alle geschillen met betrekking tot de door HI gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht. HI is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis
van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Utrecht, en HI legt het geschil voor aan de rechter te Utrecht, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat HI zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.31 Op alle met HI gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS 

Definities

2.1
Cursus: een door HI verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
Deelnemer: een ieder die zich bij HI aanmeldt of door een Opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een Cursus.
Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer/opdrachtgever voor een Cursus.
Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of opdracht/deelname wordt gebruikt.

Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van HI en aanmeldingen met betrekking tot cursussen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Deelnemers van toepassing. HI houdt zich aan het consumentrecht. Dit houdt in dat deelnemers recht hebben op 7 werkdagen bedenktijd na inschrijving.

Prijzen

2.3 HI is bevoegd om de prijzen van cursussen die langer dan 6 maanden duren tussentijds te herzien indien kostenstijgingen, al dan niet door middel van een bekendmaking van het Ministerie van Economische Zaken, daartoe naar het oordeel van HI aanleiding geven. De Deelnemer zal tijdig van de prijsherziening schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Prijsverhogingen hebben geen terugwerkende kracht en gelden uitsluitend voor termijnen vallend ná het tijdstip waarop de prijsverhoging ingaat. Afhankelijk van afwijkingen in het niveau van de Deelnemer, van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of van tussentijdse aanpassing van de specifieke omstandigheden, die niet tevoren konden worden voorzien, kan de werkelijke cursusduur korter of langer uitvallen dan door HI in haar offerte is opgegeven. In dat geval heeft HI het recht de cursusprijs uitsluitend naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever ontvangt hiervan tijdig schriftelijk bericht.

Juistheid van opgegeven informatie

2.4 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van HI, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

Toelating: lessen

2.5 HI behoudt zich het recht voor Deelnemers aan de hand van haar telkens bekend te maken toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een Cursus toe te laten. Toelating houdt van de zijde van HI geen enkele garantie in, dat de Deelnemer de Cursus, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

2.6 HI heeft het recht Deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de Cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

2.7 Aan de opgegeven lesdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. HI is niet gehouden lessen ten behoeve van Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

Overmacht

2.8 In aanvulling op artikel 1.20 van de algemene bepalingen wordt onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, waarop HI redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een Cursus wordt verhinderd.

2.9 Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal HI een andere tijd of dag voor het houden van deze les trachten vast te stellen, dan wel het gehele lesprogramma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een Cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft HI het recht de Cursus schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt.

2.10 Door de Deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door HI in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale cursusprijs ter bestrijding van de door HI reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale cursusprijs bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid

2.11 In aanvulling op het in artikel 1.21 van de algemene voorwaarden gestelde, is HI niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door HI samengestelde Onderwijsmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor Deelnemer. De Deelnemer zal HI voor aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

2.12 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door HI vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend houdend met een Opdracht of Cursus, berust bij HI, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. HI zal in het cursusmateriaal als auteursrechthebbende worden vermeld op de navolgende wijze: (c) 200., Health Investment B.V., alle rechten voorbehouden.

2.13 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door HI vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van HI niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins; Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

2.14 HI stelt geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking. HI kan hierop naar haar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Annulering

2.15 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft HI altijd het recht een Cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Wel worden deelnemers gelden terug gestort.

2.16 Deelnemer kan deelname aan een Cursus tot 2 weken schriftelijk annuleren, met uitzondering van de “Tweedaagse huisartsen nascholingen” en de buitenlandse reizen van HI. Voor de “Tweedaagse huisartsen nascholingen” geldt een annuleringstermijn van 4 weken, annuleren kan alleen schriftelijk. Voor de buitenlandse reizen gelden aparte annuleringsvoorwaarden die vermeldt worden op de website van de betreffende nascholing, annuleren kan ook hier alleen schriftelijk. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien na de (laatste) annuleringstermijn van de Cursus wordt geannuleerd.

2.17 HI behoudt het recht om het congres te annuleren. De deelnemers en andere betrokkenen ontvangen hiervan minimaal 2 maanden van tevoren een bericht. Bij annulering wordt het volledige bedrag binnen 14 dagen terugbetaald aan de deelnemer.

2.18 Indien er een restitutie dient plaats te vinden zal dit binnen 14 dagen worden terugbetaald aan de deelnemer.

Algemene voorwaarden
Health Investment bv
Handelsregister
Utrecht
Januari 2009